Gratis bezorging

Binnen twee werkdagen geleverd

Externe voorraad

Scherpste prijzen van NL

Algemene Voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden Horecameubilair Den Haag BV

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Horecameubilair Den Haag BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Horecameubilair Den Haag worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Horecameubilair Den Haag ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Horecameubilair Den Haag BV zijn vrijblijvend en Horecameubilair Den Haag BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Horecameubilair Den Haag. Horecameubilair Den Haag is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Horecameubilair Den Haag dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exlusief BTW en exclusief leveringskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden direct bij de bestelling middels ideal of bankoverschrijving.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Horecameubilair Den Haag BV.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Horecameubilair Den Haag BV bent u een bedrag van twaalf euro en vijftig eurocent (€ 12,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Horecameubilair Den Haag haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van horecaoutlet.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Horecameubilair Den Haag BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Horecameubilair Den Haag BV.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Horecameubilair Den Haag BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor levering aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Horecameubilair Den Haag BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Horecameubilair Den Haag BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Horecameubilair Den Haag BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Horecameubilair Den Haag daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Horecameubilair Den Haag de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Horecameubilair Den Haag, dan wel tussen Horecameubilair Den Haag en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Horecameubilair Den Haag, is Horecameubilair Den Haag niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Horecameubilair Den Haag.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Horecameubilair Den Haag in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Horecameubilair Den Haag gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Horecameubilair Den Haag kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Horecameubilair Den Haag schriftelijk opgave doet van een adres, is Horecameubilair Den Haag gerechtigd aan dat adres te leveren, tenzij u de aan Horecameubilair Den Haag schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden geleverd.
10.2 Wanneer door Horecameubilair Den Haag gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Horecameubilair Den Haag deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Horecameubilair Den Haag in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Horecameubilair Den Haag vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Horecameubilair Den Haag is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Review Policy HMDH

Wij verzamelen reviews via het platform van kiyoh. Alle beoordelingen worden
gecontroleerd op echtheid. Zo weet je zeker dat de reviews die je hier leest afkomstig zijn van
echte klanten. Na aankoop nodigen we al onze klanten uit om een beoordeling achter te
laten. Als niet zeker is dat een review afkomstig is van een klant die iets heeft gekocht dan
vraagt kiyoh om een aankoopbewijs. Zo voorkomen we nepreviews. Als een
review wordt geplaatst nadat producten of diensten gratis zijn geleverd of er sprake was van
een betaalde samenwerking, dan wordt dit duidelijk vermeld. Meer informatie hierover vind
je op de reviewpagina van kiyoh.

 

shipping-fast

GRATIS VERZENDING

Geen onverwacht hoge kosten

shipping-timed

SNELLE VERZENDING

Binnen twee dagen in huis

box-check

UITGEBREIDE VOORRAAD

Meer dan 30.000 artikelen

coins

SCHERPE PRIJZEN

Je betaalt bij ons nooit te veel

Scroll naar boven